СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДДІА УРСР, фонд Київського головного суду // Ф. 486. – Оп. 6. – Спр. 146. – Арк. 3, 4, 48. – №3, 4Д27.

2. Коденська книга судових справ // Український архів, видання Археографічної комісії ВУЛК. – Т. 2, 1931.

3. ЦДІА УРСР // Ф. 49. – Оп. 1. – Спр. 462. – Арк. 2; Оп. 2. – Спр. 392. – Арк. 1, 4; Оп. 3. – 299, 301, 302.

4. ЦДІА УРСР // Ф. 442. – Оп. 34. – Спр. 1415. – Арк. 464.

5. ЦДІА УРСР // Ф. 445. – Оп. 1. – Спр. 211. – Арк. 19–20, 340, 660, 664–665.

6. ЦДІА УРСР // Ф. 484. – Оп. 6. – Спр. 146. – Арк. 3.

7. ЦДІА УРСР // Ф. 2214. – Оп. 1. – Спр. 6, 7, 36.

8. Матеріали Уманського районного архіву // Ф. 93. – Арк. 195.

9. Уманський краєзнавчий музей // Архівна справа з волості за 1859–1862 рр. – Арк. 215.

10. Список населеных мест Киевской губернии // Издание Киевского губернського статистического комитета. – Киев, 1900.

11. 1905 рік на Київщині // Збірник статей та спогадів.

12. Похилевич Л. И. Сказание о населённых местностях Киевской губерниию. – К., 1864.

13. Історія міст СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ і сіл УРСР. Черкаська область. – К.: Головна редакція УРЕ Академії наук УРСР, 1972. – 787 с.

14. Черкащина в контексті історії України: матеріали Першої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвячені 50-річчю утворення Черкаської області (м. Черкаси, 16 квітня 2003 р.) / ред. В. М. Мельниченка. – Черкаси: Ваш дім, 2004. – 464 с.

15. Перегуда В. Є. Скільки світу – стільки Гумані… (або таємниця виникнення міста Умань) / В. Є. Перегуда. – К. : Знання України, 2004. – 31 с.

16. Кузнець Т. Православне духовенство Уманщини ХІХ – початку ХХ століття / Т. Кузнець. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 607 с.

17. Священко З. В. Історія Уманщини (з найдавніших часів до середини ХVІІ ст.) / З. В. Священко. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2006. – 228 с.

18. Священко СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ З. В. Економічний розвиток Уманщини у ХVІІІ ст. / З. В. Священко // Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». – 2002. – Вип. 33.

19. Панченко Л. С. Рідне село / Л. С. Панченко. – Умань, 2006. – 346 с.

20. Збірник археологічних пам’яток Уманщини. – Умань: ВПП, 2006. – Т. 1. – 344 с.

21. Мельниченко В. М. Моя Черкащина. Історія рідного краю від найдавніших часів до сучасності : навч.-метод. посіб. для вчителів та викладачів навч. закладів усіх типів / В. М. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, 2006. – 232 с.

22. Черкащина в контексті історії України: матеріали Другої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвячені 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. / ред. В. М. Мельниченка. – Черкаси: Ваш дім, 2005. – 476 с.

23. Бевз Г. П СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Історія Уманщини / Г. П. Бевз. – Київ, 1997. – 102 с.

24. Ткаченко М. Уманщина в ХVІ–ХVІІ ст. / М. Ткаченко // Черкаський край – земля Богдана і Тараса : культурологічний збірник. – К., 2002.

25. Нарис історії Уманщини (з найдавніших часів до 60-х років ХХ століття): монографія. – К., 2001. – 265 с.

26. ДАЧО // Ф. 4178. – Оп. 1. – Спр. 429, 430, 431, 442.

27. Наш рідний край : хрестоматія з історії Черкащини / упоряд. А. І. Кузьмінський, Г. В. Суховершко, В. Я. Чудновський. – К., 1993.

28. Панашенко В. Чорний шлях / Малий словник історії України. – К., 1997.

29. Чорномаз Б. Д. Національно-визвольні змагання 1940-х рр. на Уманщині в контексті утвердження загальнолюдських цінностей / Б. Д. Чорномаз // Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». – 2003. – Вип. 50.30. Кривошея В. В СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Національна еліта Уманщини. Козацтво / В. В. Кривошея, Т. В. Кузнець. – К. : ІПІЕД НАНУ, 1998. – 80 с.

31. Кривошея І. І. Уманщина в ХІV–ХV ст. / І. І. Кривошея, Ір. І. Кривошея // Гаманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи : збірник наукових праць. – Частина VІ / ред. кол. В. Г. Кузь та ін. – К. : Знання, 2000. – 226 с.

32. Кузнець Т. В. Уманщина в польсько-литовську добу (ХІV – перша половина ХVІІІ ст.) / Т. В. Кузнець // Гаманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи : збірник наукових праць. – Частина VІ / ред. кол. В. Г. Кузь та ін. – К. : Знання, 2000. – 226 с.

33. Голодомор 1932–1933 на Уманщині: очима свідків, мовою документів : збірник документів і матеріалів / С. О. Усик та ін. – Умань СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, 2008. – 479 с.

34. Храбан Г. Ю. Умань. Путівник-довідник / Г. Ю. Храбан, П. О. Заграничний. – Дніпропетровськ, 1975.

35. Діденко О. П. Уманщина на картах Г. Боплана / О. П. Діденко // Історико-географічне вивчення природних та соціально-економічних процесів на Україні : зб. наук. праць. – К., 1988. – 84 с.

36. Умань : історико-географічний та економічний нарис. – Черкаси : Облвидав, 1957. – 149 с.

37. Ящуржинский Х. П. Город Умань. Краткий исторический очерк / Х. П. Ящуржинский. – Умань, 1913. – 30 с.

38. Газета «Уманська зоря». – 1994–2011.

39. Коліївщина, 1768: Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю повстання. – К., 1970.

40. Храбан Г. Ю. Спалах гніву народного (Антифеодальне, народно-визвольне повстання на Правобережній Україні у 1768–1769 рр.) / Г. Ю. Храбан. – К., 1989. – 176 с.

41. Гайдамацький рух на Уманщині. Коліївщина СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1768 року : хрестоматія / упоряд. С. Ю. Монке, Т. В. Кузнець, А. І. Петренко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2002. – 213 с.

42. Смолій В. А. Деякі дискусійні питання історії Коліївщини в 1768 р. / В. А. Смолій // Український історичний журнал. – 1993. – № 10.

43. Книга Пам’яті України. Черкаська область. – К., 2005. – Т. 5. – 615 с.

44. Тімець О. В. Краєзнавство і туризм.- К. : Знання, 1999, - 120 с.

45. Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство : навчальний посібник / К. : КНТ, 2006, - 295 с.


documentbajwsxd.html
documentbajxahl.html
documentbajxhrt.html
documentbajxpcb.html
documentbajxwmj.html
Документ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ